مدارك لازم جهت صدور فعاليت دفاتر مهندسي ساختمان

 

 

 

 

 

1-    تقاضاي  شركاي حقيقي دارنده پروانه اشتغال به كار مهندسي و تكميل فرم درخواست تاسيس دفتر توسط موسسين يا موسس

 

 

2-  مشاركت نامه رسمي ثبت شده در دفاتر رسمي و مدارك مويد مربوط به تاسيس دفتر با مسئوليت مشترك كليه شركاء .( متن مشاركت نامه مدني بايد توسط دفتر اسناد رسمي تنظيم و ثبت گردد .)

 

 

3-    تصوير كارت معتبر عضويت در سازمان نظام مهندسي ساختمان استان همه شركاء.

 

 

4-     تصوير و اصل پروانه اشتغال به كار مهندسي معتبر كليه شركاء .

 

 

5-    تصوير شناسنامه متقاضيان .

 

 

6-    معرفي كتبي مسئول دفتر ( با شرح وظايف مشخص ) كه به تائيد كليه شركاء رسيده باشد .

 

 

7-    مدارك مربوط به محل كار و نشاني آن و تكميل فرم گزارش بازديد از دفتر.

 

 

8-    دو قطعه عكس مسئول دفتر مهندسي .

 

 

9-  امضاي فرم تعهد نامه ، مربوط به انجام وظايف ، ضوابط و مقرراتي كه توسط وزارت مسكن و شهرسازي تصويب و ابلاغ مي گردد.

 

 

10-اصل و تصویر فيش بانكي مربوط به پرداخت هزينه هاي صدور يا تمديد مجوز بازاء هر دفتر

 

 

300.000  ريال  بحساب شماره 2176543901007 بانك ملي بنام درآمد نظام

 

مهندسان

 

 

 (برای مهندسین محترم جنوب استان کرمان شماره حساب 2176323991007 می باشد)

 

 

 

11-اعضا بايد داراي صلاحيت طراحي باشند.

 

12-اعضا بيشتر از 10 نفر نباشد.

     

     13-در صورت صدور مجوز یک عدد پوشه داخل فایل به رنگ نارنجی

 

     14-در صورت تمدید مجوز اصل مجوز دفتر طراحی قبلی 

 

 

 دريافت فرم هاي مربوط به صدور دفاتر مهندسي ساختمان 

 

 

 

 

معاونت نظام مهندسي واجراي ساختمان

دفتر سازمانهای مهندسی و تشکلهای حرفه ای

 

ساختمان نظام مهندسی ساختمان رفسنجان