معرفی اعضا هیئت مدیره در سال های مختلفمهندس سید محمود حسینی (مدیر)
مهندس محمد نظری (معاون)
مهندس علیرضا حاج احمدی
مهندس منصور محمد خانی
مهندس حمید خطیب
مهندس محمد رضا شهید زاده
ساختمان نظام مهندسی ساختمان رفسنجان