دفاتر مهندسی

شماره دفتر نام مسئول نام خانوادگی هکاران تلفن آدرس
689 علی قاسمی مقدم افرادی که دارای شماره دفتر یکسان جزء همکاران می باشند ثبت نشده است رفسنجان خیابان شریعتی غربی جنب آموزش و پرورش طبقه فوقانی چاپ فرهنگ
217 سید علی مرتضوی لاهیجانی افرادی که دارای شماره دفتر یکسان جزء همکاران می باشند ثبت نشده است رفسنجان میدان امیرکبیر برج شیشه ای موزه طبقه چهارم واحد 403
217 یاسر شریفی افرادی که دارای شماره دفتر یکسان جزء همکاران می باشند ثبت نشده است رفسنجان میدان امیرکبیر برج شیشه ای موزه طبقه چهارم واحد 403
217 عبدالحمید حسنی افرادی که دارای شماره دفتر یکسان جزء همکاران می باشند ثبت نشده است رفسنجان میدان امیرکبیر برج شیشه ای موزه طبقه چهارم واحد 403
217 علی حسینی گلکار افرادی که دارای شماره دفتر یکسان جزء همکاران می باشند ثبت نشده است رفسنجان میدان امیرکبیر برج شیشه ای موزه طبقه چهارم واحد 403
217 محمد حاج احمدی افرادی که دارای شماره دفتر یکسان جزء همکاران می باشند ثبت نشده است رفسنجان میدان امیرکبیر برج شیشه ای موزه طبقه چهارم واحد 403
396 حسن رحیمی رنجبر افرادی که دارای شماره دفتر یکسان جزء همکاران می باشند ثبت نشده است رفسنجان خیابان شریعتی غربی حد فاصل میدان بهشتی و میدان بسیج ساختمان رحیمی طبقه دوم پلاک 81
396 حمیدرضا شیبانی افرادی که دارای شماره دفتر یکسان جزء همکاران می باشند ثبت نشده است رفسنجان خیابان شریعتی غربی حد فاصل میدان بهشتی و میدان بسیج ساختمان رحیمی طبقه دوم پلاک 81
396 محمدعلی علی نقی زاده افرادی که دارای شماره دفتر یکسان جزء همکاران می باشند ثبت نشده است رفسنجان خیابان شریعتی غربی حد فاصل میدان بهشتی و میدان بسیج ساختمان رحیمی طبقه دوم پلاک 81
396 حسین محققی دررنج افرادی که دارای شماره دفتر یکسان جزء همکاران می باشند ثبت نشده است رفسنجان خیابان شریعتی غربی حد فاصل میدان بهشتی و میدان بسیج ساختمان رحیمی طبقه دوم پلاک 81
652 مهدیه افروشه افرادی که دارای شماره دفتر یکسان جزء همکاران می باشند ثبت نشده است رفسنجان ساختمان شیشه ای طبقه اول کنار آسانسور روبه رو پله واحد 107
211 علی کامیاب افرادی که دارای شماره دفتر یکسان جزء همکاران می باشند ثبت نشده است رفسنجان بلوار طالقانی طالقانی 12 ساختمان سوم شمالی طبقه زیرین
211 محمدرضا بلوچی افرادی که دارای شماره دفتر یکسان جزء همکاران می باشند ثبت نشده است رفسنجان بلوار طالقانی طالقانی 12 ساختمان سوم شمالی طبقه زیرین
211 محمد کشاورزی افرادی که دارای شماره دفتر یکسان جزء همکاران می باشند ثبت نشده است رفسنجان بلوار طالقانی طالقانی 12 ساختمان سوم شمالی طبقه زیرین
211 محمد کرمی پور افرادی که دارای شماره دفتر یکسان جزء همکاران می باشند ثبت نشده است رفسنجان بلوار طالقانی طالقانی 12 ساختمان سوم شمالی طبقه زیرین
211 عباس زارع بنی اسدی افرادی که دارای شماره دفتر یکسان جزء همکاران می باشند ثبت نشده است رفسنجان بلوار طالقانی طالقانی 12 ساختمان سوم شمالی طبقه زیرین
611 وحیده نوری اکبر آبادی افرادی که دارای شماره دفتر یکسان جزء همکاران می باشند ثبت نشده است رفسنجان خیابان امام روبروی خیابان ثارالله طبقه دوم مشاور املاک اسدی
574 احمد موحدی فرد افرادی که دارای شماره دفتر یکسان جزء همکاران می باشند ثبت نشده است رفسنجان میدان شهدا ساختمان احمدی نیا طبقه دوم
503 محمد قرایی افرادی که دارای شماره دفتر یکسان جزء همکاران می باشند ثبت نشده است رفسنجان خیابان معلم جنب کوچه معلم 16 دفتر ساختمانی آرمان سازه
227 حسین رحمتیان افرادی که دارای شماره دفتر یکسان جزء همکاران می باشند ثبت نشده است رفسنجان بلوار طالقانی نبش کوچه 28 طبقه فوقانی سوپر مارکت محمدی
570 کامران شهسواری افرادی که دارای شماره دفتر یکسان جزء همکاران می باشند ثبت نشده است رفسنجان بلوار طالقانی سه راه پست طبقه فوقانی سوپر یاس
570 علیرضا هرندی افرادی که دارای شماره دفتر یکسان جزء همکاران می باشند ثبت نشده است رفسنجان بلوار طالقانی سه راه پست طبقه فوقانی سوپر یاس
576 سیدمهدی کشفی افرادی که دارای شماره دفتر یکسان جزء همکاران می باشند ثبت نشده است کرمان خیابان شهدای پیرانشهر جنب کوچه شماره 17
569 محمدمهدی کرمانشاهیان افرادی که دارای شماره دفتر یکسان جزء همکاران می باشند ثبت نشده است رفسنجان خیابان امیرکبیر شرقی روبروی دبیرستان انصاری دفتر مهندسی کسترش
184 محمدرضا شهیدزاده اسدی افرادی که دارای شماره دفتر یکسان جزء همکاران می باشند ثبت نشده است رفسنجان خیابان حافظ طبقه اول شماره 119
184 قاسم عرب افرادی که دارای شماره دفتر یکسان جزء همکاران می باشند ثبت نشده است رفسنجان خیابان حافظ طبقه اول شماره 119
184 سید حسین دانشمند افرادی که دارای شماره دفتر یکسان جزء همکاران می باشند ثبت نشده است رفسنجان خیابان حافظ طبقه اول شماره 119
184 فریده شریف زاده محلاتی افرادی که دارای شماره دفتر یکسان جزء همکاران می باشند ثبت نشده است رفسنجان خیابان حافظ طبقه اول شماره 119
203 علیرضا حاج احمدی افرادی که دارای شماره دفتر یکسان جزء همکاران می باشند ثبت نشده است رفسنجان خیابان 16 آذر جنوبی طبقه فوقانی پلاک 71
203 علی شفیع آبادی افرادی که دارای شماره دفتر یکسان جزء همکاران می باشند ثبت نشده است رفسنجان خیابان 16 آذر جنوبی طبقه فوقانی پلاک 71
203 احمد حسنی کبوتر خان افرادی که دارای شماره دفتر یکسان جزء همکاران می باشند ثبت نشده است رفسنجان خیابان 16 آذر جنوبی طبقه فوقانی پلاک 71
203 علیرضا شهیدزاده اسدی افرادی که دارای شماره دفتر یکسان جزء همکاران می باشند ثبت نشده است رفسنجان خیابان 16 آذر جنوبی طبقه فوقانی پلاک 71
489 سیدمحمود حسینی افرادی که دارای شماره دفتر یکسان جزء همکاران می باشند ثبت نشده است رفسنجان خیابان ابوذر جنب کوچه شماره 40 پلاک 72
449 حسن دهقان زاده نجم اباد افرادی که دارای شماره دفتر یکسان جزء همکاران می باشند ثبت نشده است رفسنجان خیابان سیمتری جنب آبشار
702 علیرضا قاسمی زاده بهرام آبادی افرادی که دارای شماره دفتر یکسان جزء همکاران می باشند ثبت نشده است رفسنجان بلوار خلیج فارس بعد از ایران خودرو
718 داوود شفیعی کهنوجی افرادی که دارای شماره دفتر یکسان جزء همکاران می باشند ثبت نشده است رفسنجان بلوار حجت نبش حجت 16
718 زهرا محمدی فرد افرادی که دارای شماره دفتر یکسان جزء همکاران می باشند ثبت نشده است رفسنجان بلوار حجت نبش حجت 16
718 محسن بمانی گلنا بادی افرادی که دارای شماره دفتر یکسان جزء همکاران می باشند ثبت نشده است رفسنجان بلوار حجت نبش حجت 16
718 محمد محمدی فرد افرادی که دارای شماره دفتر یکسان جزء همکاران می باشند ثبت نشده است رفسنجان بلوار حجت نبش حجت 16
726 مجید جمالی پاقلعه افرادی که دارای شماره دفتر یکسان جزء همکاران می باشند ثبت نشده است رفسنجان خیابان شهید قرنی جنوبی کوچه اول
730 محب ذوالغیاث افرادی که دارای شماره دفتر یکسان جزء همکاران می باشند ثبت نشده است رفسنجان بلوار شهید حسینی واقع در طبقه فوقانی املاک نوق
730 فاطمه رضایی افرادی که دارای شماره دفتر یکسان جزء همکاران می باشند ثبت نشده است رفسنجان بلوار شهید حسینی واقع در طبقه فوقانی املاک نوق
710 امید یوسفی افرادی که دارای شماره دفتر یکسان جزء همکاران می باشند ثبت نشده است خیابان تختی ساختمان خانه مهندس طبقه دوم واحد 5
733 محمدحسین اسمعیلی دره جوزی افرادی که دارای شماره دفتر یکسان جزء همکاران می باشند ثبت نشده است خیابان شهید نخعی نبش کوچه 10
7 مهدی محسنی مقدم افرادی که دارای شماره دفتر یکسان جزء همکاران می باشند ثبت نشده است ابتدای بلوار مطهری ساختمان سعیدی طبقه اول
7 رضا کریمی افرادی که دارای شماره دفتر یکسان جزء همکاران می باشند ثبت نشده است ابتدای بلوار مطهری ساختمان سعیدی طبقه اول
7 علی پورمعصومی افرادی که دارای شماره دفتر یکسان جزء همکاران می باشند ثبت نشده است ابتدای بلوار مطهری ساختمان سعیدی طبقه اول
736 علی اطمینان ذیلمقانی زاده افرادی که دارای شماره دفتر یکسان جزء همکاران می باشند ثبت نشده است بلوار آیت الله طالقانی نبش کوچه شماره 48 طبقه فوقانی ورودی از داخل کوچه دفتر همگام
734 محسن خادم افرادی که دارای شماره دفتر یکسان جزء همکاران می باشند ثبت نشده است بلوار حجت حد فاصل خیابان شهید کهنوجی و شهید اسماعیلی
451 مهدی عرب افرادی که دارای شماره دفتر یکسان جزء همکاران می باشند ثبت نشده است خیابان شهید مطهری کوچه 5 تقاطع شهید نوری و شهید مطهری
363 حسین انصاری مقدم افرادی که دارای شماره دفتر یکسان جزء همکاران می باشند ثبت نشده است خیابان سیمتری روبه روی بانک خون
755 علی اکبر پرتو افرادی که دارای شماره دفتر یکسان جزء همکاران می باشند ثبت نشده است خیابان سیمتری روبه روی بانک خون
758 روح الله غلامحسین نوقی افرادی که دارای شماره دفتر یکسان جزء همکاران می باشند ثبت نشده است خیابان گلزار شهدا کوچه 4 پلاک 19 طبقه اول
753 محمد اسمعیلی رنجبر افرادی که دارای شماره دفتر یکسان جزء همکاران می باشند ثبت نشده است رفسنجان خیابان امام کوچه 36
768 نیکو ربیعی افرادی که دارای شماره دفتر یکسان جزء همکاران می باشند ثبت نشده است خیابان خیام روبروی نانوایی حرارتی طبقه اول
768 علی ربیعی افرادی که دارای شماره دفتر یکسان جزء همکاران می باشند ثبت نشده است خیابان خیام روبروی نانوایی حرارتی طبقه اول
768 احمد زینلی یوسف آباد افرادی که دارای شماره دفتر یکسان جزء همکاران می باشند ثبت نشده است خیابان خیام روبروی نانوایی حرارتی طبقه اول
768 محمدرضا ترابی افرادی که دارای شماره دفتر یکسان جزء همکاران می باشند ثبت نشده است خیابان خیام روبروی نانوایی حرارتی طبقه اول
769 مریم مهریزی افرادی که دارای شماره دفتر یکسان جزء همکاران می باشند ثبت نشده است خیابان شریعتی غربی کوچه 22 پلاک 16
320 مریم خواجه پور افرادی که دارای شماره دفتر یکسان جزء همکاران می باشند ثبت نشده است میدان امیرکبیر باجه شیشه ای واحد 589
320 سیدجواد مازاریان افرادی که دارای شماره دفتر یکسان جزء همکاران می باشند ثبت نشده است میدان امیرکبیر باجه شیشه ای واحد 589
320 هادی رضایی فرد افرادی که دارای شماره دفتر یکسان جزء همکاران می باشند ثبت نشده است میدان امیرکبیر باجه شیشه ای واحد 589
320 محمد هادوی نژاد افرادی که دارای شماره دفتر یکسان جزء همکاران می باشند ثبت نشده است میدان امیرکبیر باجه شیشه ای واحد 589
248 مظفر حسینی پور افرادی که دارای شماره دفتر یکسان جزء همکاران می باشند ثبت نشده است خیابان تختی مجتمع خانه مهندس طبقه اول واحد 3
774 محمود دره کردی افرادی که دارای شماره دفتر یکسان جزء همکاران می باشند ثبت نشده است خیابان مطهری خیابان حر کوچه شماره 12
793 محمدرضا ملائی نژاد افرادی که دارای شماره دفتر یکسان جزء همکاران می باشند ثبت نشده است خیابان خحافظ بعد از کوچه شماره 9
793 علی محمدخانی افرادی که دارای شماره دفتر یکسان جزء همکاران می باشند ثبت نشده است رفسنجان خیابان حافظ کوچه شماره 9 پلاک 155
788 مهران سعیدی افرادی که دارای شماره دفتر یکسان جزء همکاران می باشند ثبت نشده است خیابان شهریار کوچه شماره یک
811 شهرام بزاز افرادی که دارای شماره دفتر یکسان جزء همکاران می باشند ثبت نشده است خیابان شهید بهشتی کوچه 20
201 عبدالکریم دهقان خبری افرادی که دارای شماره دفتر یکسان جزء همکاران می باشند ثبت نشده است خیابان عدالت بلوار میرزائی کوچه شماره 20 دفتر ساختمانی 201
814 علیرضا تقی زاده صالح آباد افرادی که دارای شماره دفتر یکسان جزء همکاران می باشند ثبت نشده است خیابان امام روبروی دادگستری سابق داخل پاساژ
319 محمدرضا رنجبر حسنی افرادی که دارای شماره دفتر یکسان جزء همکاران می باشند ثبت نشده است چهارراه تختی خانه مهندس طبقه دوم واحد 7
319 علی اسماعیلی افرادی که دارای شماره دفتر یکسان جزء همکاران می باشند ثبت نشده است چهارراه تختی خانه مهندس طبقه دوم واحد 7
319 عباس حسنی کبوتر خانی افرادی که دارای شماره دفتر یکسان جزء همکاران می باشند ثبت نشده است چهارراه تختی خانه مهندس طبقه دوم واحد 7
319 محمود رفیعیه بابکی افرادی که دارای شماره دفتر یکسان جزء همکاران می باشند ثبت نشده است چهارراه تختی خانه مهندس طبقه دوم واحد 7
794 فاطمه تقی زاده افرادی که دارای شماره دفتر یکسان جزء همکاران می باشند ثبت نشده است خیابان مدرس میدان امیرکبیر برج شیشه ای طبقه ی یک واحد 589
535 محبوبه سلاجقه تذرجی افرادی که دارای شماره دفتر یکسان جزء همکاران می باشند ثبت نشده است کرمان بلوار هوانیروز کوچه شماره48 پلاک193
824 مصطفی مشایخی افرادی که دارای شماره دفتر یکسان جزء همکاران می باشند ثبت نشده است رفسنجان بلوار مطهری کوچه 6 طبقه فوقانی لاستیک فروشی عسکریان
771 منصور محمدخانی افرادی که دارای شماره دفتر یکسان جزء همکاران می باشند ثبت نشده است رفسنجان خیابان 16 آذر پلاک 65 طبقه اول
850 محسن اکبری پور افرادی که دارای شماره دفتر یکسان جزء همکاران می باشند ثبت نشده است رفسنجان برج شیشه ای موزه ریاست جمهوری طبقه اول واحد 103
850 مهدی بختیاری علی آباد افرادی که دارای شماره دفتر یکسان جزء همکاران می باشند ثبت نشده است رفسنجان برج شیشه ای موزه ریاست جمهوری طبقه اول واحد 103
850 سعیده حیدری پور افرادی که دارای شماره دفتر یکسان جزء همکاران می باشند ثبت نشده است رفسنجان برج شیشه ای موزه ریاست جمهوری طبقه اول واحد 103
850 غلامعباس پورگنجی افرادی که دارای شماره دفتر یکسان جزء همکاران می باشند ثبت نشده است رفسنجان برج شیشه ای موزه ریاست جمهوری طبقه اول واحد 103
156 علیرضا صدرمحمدی افرادی که دارای شماره دفتر یکسان جزء همکاران می باشند ثبت نشده است رفسنجان خیابان مدرس جنب کوچه شماره 7 دفتر ساختمانی حجت
873 سیدعباس تاج الدینی افرادی که دارای شماره دفتر یکسان جزء همکاران می باشند ثبت نشده است رفسنجان خیابان عدالت نبش کوچه 5
871 بهنوش سیف الدینی افرادی که دارای شماره دفتر یکسان جزء همکاران می باشند ثبت نشده است رفسنجان بلوار مطهری خیابان جنب بانک سامان
294 ماشاالله حسنی افرادی که دارای شماره دفتر یکسان جزء همکاران می باشند ثبت نشده است رفسنجان خیابان امام نبش کوچه 33
868 محبوبه رضایی افرادی که دارای شماره دفتر یکسان جزء همکاران می باشند ثبت نشده است رفسنجان بلوار طالقانی کوچه 24
683 فروغ السادات مهدوی افرادی که دارای شماره دفتر یکسان جزء همکاران می باشند ثبت نشده است رفسنجان برج شیشه ای موزه ریاست جمهوری طبقه چهار واحد 403
299 علی امجدی افرادی که دارای شماره دفتر یکسان جزء همکاران می باشند ثبت نشده است رفسنجان خیابان حافظ روبروی فرمانداری دفتر فنی مهندسی سینا
299 طیبه هودفر افرادی که دارای شماره دفتر یکسان جزء همکاران می باشند ثبت نشده است رفسنجان خیابان حافظ روبروی فرمانداری دفتر فنی مهندسی سینا
897 مژده کرمی خلیل آبادی افرادی که دارای شماره دفتر یکسان جزء همکاران می باشند ثبت نشده است بلوار مصطفی خمینی
935 محمدمهدی میرزائی بافتی افرادی که دارای شماره دفتر یکسان جزء همکاران می باشند ثبت نشده است میدان علی بن ابیطالب ابتدای بلوار طالقانی طبقه فوقانی بستی فروشی
940 افشین درکی افرادی که دارای شماره دفتر یکسان جزء همکاران می باشند ثبت نشده است خیابان شهید مفتح کوچه 12 فرعی سوم سمت چپ پلاک 18 طبقه همکف
937 محدثه علی بیگی نژاد افرادی که دارای شماره دفتر یکسان جزء همکاران می باشند ثبت نشده است بلوار زیتون خیابان نظام مهندسی ساختمان 101 طبقه دوم واحد 6
898 مهدی رضا نظریان افرادی که دارای شماره دفتر یکسان جزء همکاران می باشند ثبت نشده است خیابان امیرکبیر غربی بین امیرکبیر 69 و 71
ساختمان نظام مهندسی ساختمان رفسنجان