نحوه تمدید و ارتقا پروانه اشتغال به کار مهندسی

 

 

 

1- یک قطعه عکس رنگی 4 ×6

 

 

2- فرم درخواست پروانه اشتغال

 

 

3- تصویر و اصل کارت ملی

 

 

4- تصویر و اصل دانشنامه ( در صورت مدرك کارشناسی ناپیوسته ،؛كارداني تصوير مدرك كارداني الزامي مي باشد )

 

 

5- برگه مفاصا حساب مالیاتی

 

 

6- برگه مفاصا حساب نظام مهندسی ( حق عضویت )

 

 

7-تصویر و اصل فیش 60000 ریال به حساب 2176543901007 ( بانک ملی) بنام درآمد نظام مهندسان

 

 

 (برای مهندسین محترم جنوب استان کرمان شماره حساب 2176323991007 می باشد)

 

 

 

 

8- تصویر و اصل فیش 109000 ریالی به حساب سازمان نظام مهندسی کرمان  14459 بانک تجارت 

 

9- تحویل اصل پروانه اشتغال قبلی

 

 

10-  ارائه تصوير گواهينامه شركت در سمينار و کارگاه آموزشی

 

 

دريافت فرم هاي مربوط به مدارك تمديد 

 

دریافت فرم های ارتقا پروانه اشتغال

 

منبع : نظام مهندسی کرمان

ساختمان نظام مهندسی ساختمان رفسنجان